Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

Hồ Thu
(GDVN) - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạnh mới.

Theo Kế hoạch, cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền;

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, nhất là vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định;

Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhất là chất lượng các phiên họp hội đồng và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch ở tất cả các cấp.

Ảnh minh hoạ: //caobangtv.vn

100% các đối tượng cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Các bộ, ngành Trung ương và hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại các đối tượng, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, phấn đấu hết nhiệm kỳ cấp ủy, nhiệm kỳ hội đồng nhân dân có 100% các đối tượng cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh...

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Quản lý chặt việc cấp phôi, chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan sửa đổi, bổ sung chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dùng cho các đối tượng;

Điều chỉnh, bổ sung danh sách đơn vị liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường có trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường được tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc quyền khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, trang thiết bị dạy học...;

Chỉ đạo thu hồi quyết định cho phép tự chủ môn học đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Quản lý chặt chẽ việc cấp phôi, chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng danh sách liên kết và quy định của pháp luật;

Không cấp phôi chứng chỉ môn học cho các trung tâm, các trường liên kết không đúng quy định...

Hồ Thu
Đang tải tin...