Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

03/09/2019 11:50 Công Tiến
(GDVN) - Chỉ thị số: 08/CT-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có nêu rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt năm học 2019 - 2020 là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai Nghị quyết 29- NQ/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có chỉ thị nêu rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019 - 2020 đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Một là: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục.

Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc năm 2020.

Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hai là: nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2030.

Tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán phổ thông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025.

Ba là: thực hiện rà soát, quy hoạch hệ thống trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.

Tập trung rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên kết nối hệ thống Internet theo mô hình quản lý trường học thông minh.

Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư thiết bị dạy học thực hiện thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh và Chương trình giáo dục STEM (tích hợp khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán) để tiếp cận “giáo dục thông minh” ở những nơi có điều kiện.


Phú Thọ dẫn đầu các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về số học sinh giỏi đạt giải

Bốn là: triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phân luồng, hướng nghiệp học sinh.

Chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở cấp học mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và xóa mù chữ.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Triển khai thí điểm việc chuyển đổi các trường công lập sang trường tư thục, mô hình lớp học chất lượng cao trong các trường công lập.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ các cấp học; rà soát đội ngũ giáo viên Tiếng anh chuẩn bị cho việc dạy tiếng Anh ở lớp 3, thí điểm mô hình học tiếng Anh của IIG Việt Nam tại 15 trường phổ thông.

Thực hiện phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông giai đoạn 2020 - 2025; tập trung nâng cao chất lượng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, trường Trung học phổ thông chuyên để các trường này trở thành hệ thống trường nòng cốt, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực.

Năm là: đẩy mạnh quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ đối với cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục gắn với việc nâng cao trách nhiệm giải trình, phản biện xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trong quản lý giáo dục, quản trị trường học; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường công tác quản lý dạy thêm học thêm, công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong giáo dục.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

Công Tiến