Thành lập Đại học Nội vụ Hà Nội

15/11/2011 08:04 CP
(GDVN) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội với trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định trên, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Nội vụ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ  tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15  tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường học

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, hiện Trường đang đào tạo nguồn nhân lực về các ngành học (hoặc các chuyên ngành): Quản trị văn phòng, Dịch vụ pháp lý, Hành chính học, Tin học, Văn thư - Lưu trữ, Quản lý văn hóa, Quản trị nhân lực, Thư ký văn phòng, Thông tin thư viện, Lưu trữ học, Hành chính văn thư, Kế toán doanh nghiệp...

Trải qua 39 năm đào tạo, tính đến tháng 1/2010 tổng số sinh viên, học sinh các bậc, loại hình đã và đang học tập tại Trường là 43.606 người.

CP