Hà Nội quyết định bổ sung 2.648 biên chế sự nghiệp giáo dục

30/03/2024 06:34
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024.

Ngày 29/3, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15), Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội năm học 2023-2024.

Biên chế được giao bổ sung được thực hiện từ tháng 1/2024.

Học sinh Ba Đình.jpg
Nguồn ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội)

Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024. Cụ thể, tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTƯ ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố năm 2024.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Trong đó, biên chế viên chức các trường trung học phổ thông là 447 chỉ tiêu; biên chế viên chức các trường trung học cơ sở là 1.033; biên chế viên chức các trường tiểu học là 977; biên chế viên chức các trường mầm non là 191.

Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao; chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TƯ ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Ngọc Mai