Xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế

Xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế
(GDVN) - Cùng với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục xử lý thực chất điểm nghẽn của nền kinh tế thông qua việc tìm kiếm, khai thác các động lực tăng trưởng mới.