Những điểm mới dự thảo Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng của ngành GD

05/09/2023 06:45
Phan Thế Hoài
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới, giáo viên cần quan tâm.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, bao gồm: Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc;

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Đại học Quốc gia và Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia; tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời điểm nhận hồ sơ và thời hạn thẩm định hồ sơ.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vnẢnh minh họa: giaoduc.net.vn

Dự thảo này có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Điểm mới thứ nhất: Yêu cầu đối với việc xét tặng thi đua, khen thưởng (Điều 3)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục có những quy định được cụ thể hóa rõ ràng so với Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15) như sau.

Theo dự thảo, việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân.

Cá nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, hạng viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên và phải có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng; tập thể có thời gian chính thức hoạt động từ 10 tháng trở lên trong năm xét thưởng được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Cá nhân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.

Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong thời gian từ 03 năm trở xuống việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do cơ quan, đơn vị, điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động biệt phái).

Điểm mới thứ hai: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 5)

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các cá nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng.

Điểm a khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cá nhân công tác theo chế độ biệt phái của các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này (các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng quy định danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Điểm mới thứ ba: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Điều 6)

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các đơn vị quy định tại điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng.

Điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng như sau:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Các đơn vị thành viên của các đơn vị trực thuộc Bộ; các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia; các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị quy định tại điểm này; các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị quy định tại điểm a, điểm đ khoản này.

Khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng quy định danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điểm mới thứ tư: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Điều 7)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các đơn vị quy định tại điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng.

Điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng: xem thêm mục Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” - Điều 6.

Khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng quy định danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điểm mới thứ năm: Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (Điều 8)

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho các đơn vị quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản 1 Điều 4 Thông tư này, dẫn đầu các khối, cụm thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị trong Bộ, trong ngành Giáo dục học tập. Nếu là đơn vị sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác; -

- Khối, cụm thi đua bình xét, đánh giá, suy tôn 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu từng khối, cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm a, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng: xem mục Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” - Điều 6).

Điểm c, điểm d, điểm i khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng như sau:

Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập (sau đây gọi chung là trường thuộc tỉnh); d) Cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là trường thuộc Bộ, ngành); Các sở giáo dục và đào tạo.

Điểm mới thứ sáu: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 9)

Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Điều 5 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT quy định Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT tặng cho cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 1. Bằng khen của BGDĐT tạo để tặng cho cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được bình xét trong thực hiện phong trào thi đua do Bộ trưởng BGDĐT phát động. - Cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.
- Đối với cá nhân công tác trong các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, Đại học quốc gia: Có 02 năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận hoặc trong 05 năm trước khi nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa được Bộ trưởng BGDĐT tặng Bằng khen. - Cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ (TTCP) phát động; hoặc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng BGDĐT phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, TTCP giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng BGDĐT giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục.
- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BGDĐT hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh. - Cá nhân lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BGDĐT hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh.
- Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp; có sáng kiến, giải pháp trong nghiên cứu khoa học; vượt khó, vươn lên học giỏi; tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận. - Cá nhân có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cơ quan quản lý trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận.
- Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cơ quan quản lý trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận. - Cá nhân có thời gian công tác tại đơn vị từ 10 năm trở lên (05 năm trở lên đối với đơn vị đề nghị khen thưởng 10 năm thành lập); có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn).
- Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên; có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập vào năm tròn. - Cá nhân công tác tại các đơn vị trong 05 năm trước khi nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa được Bộ trưởng BGDĐT tặng Bằng khen.

- Việc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT tạo đối với cá nhân (đã mất) mà đang trong quá trình xét khen thưởng ở Hội đồng - Thi đua khen thưởng cơ sở hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

2. Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT được xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Các đơn vị có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Các đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét trong khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do TTCP phát động; hoặc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng BGDĐT phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, TTCP giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng BGDĐT giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục.

- Các đơn vị có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BGDĐT hoặc có thành tích xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương.

- Các đơn vị có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận.

- Các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị từ 10 năm trở lên được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập vào năm tròn.

3. Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT được xét tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho ngành Giáo dục được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận.

4. Các trường hợp tập thể, cá nhân đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của đơn vị thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

Điểm mới thứ bảy: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Điều 10)

Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương: 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng BGDĐT tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kể cả ba loại hình (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài) theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; các chuyên gia Việt Nam hoặc nước ngoài có đóng góp đối với sự phát triển công tác giáo dục nghề nghiệp. Cá nhân trong ngành Giáo dục Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách công tác quản lý giáo dục tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương) có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên.
Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương.
Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương. Trường hợp cá nhân đã nghỉ hưu sau 01 năm từ ngày có quyết định nghỉ hưu thì không thuộc đối tượng xét tặng.
Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương:
Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với nhà giáo thuộc hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 20 năm trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện (trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
Hoặc có từ 05 năm liên tục trở lên (hoặc ít nhất một nhiệm kỳ công tác đối với các chuyên gia nước ngoài) phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị về giáo dục nghề nghiệp hoặc có thành tích xuất sắc, đột xuất được Bộ trưởng đánh giá cao.
Cá nhân ngoài ngành Giáo dục Đã đảm nhiệm chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; hoặc có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo và tham gia ban hành cơ chế chính sách, tổ chức các hoạt động giúp đỡ ngành Giáo dục; xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận.

Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

2. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được tặng Bằng và được thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở.

Tài liệu tham khảo:

https://giaoduc.net.vn/du-thao-thong-tu-huong-dan-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc-thay-co-nen-biet-post237694.gd

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx

https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat/giao-duc/bang-khen-cua-bo-truong-bo-gddt-cho-ca-nhan-tieu-chuan-xet-tang-moi-92318.html

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/de-duoc-xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-giao-duc-nghe-nghiep-ca-nhan-can-dap-ung-nhung-dieu-ki-362173-87058.html

Phan Thế Hoài