Sắp tới viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường học được xếp lương thế nào?

04/09/2022 07:02
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 được áp dụng bảng lương viên chức loại A0.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập. [1]

Theo đó, dự thảo Thông tư có một số nội dung đáng chú ý như sau.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm (Điều 3)

1. Nhiệm vụ:

a) Quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị; lưu giữ, sử dụng hồ sơ thiết bị; sửa chữa những thiết bị đơn giản;

b) Lập kế hoạch sử dụng, mua sắm, sửa chữa thiết bị của nhà trường; thanh lý, tiêu hủy thiết bị, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng;

c) Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác thiết bị, thí nghiệm;

d) Chủ trì các nội dung sinh hoạt chuyên đề về thiết bị, thí nghiệm ở trường;

đ) Chủ trì thực hiện việc khai thác phần mềm ứng dụng quản lý thiết bị;

e) Chủ trì việc tổ chức làm đồ dùng dạy học, thiết bị đơn giản với vật liệu dễ kiếm ở địa phương;

g) Phối hợp chuẩn bị các thiết bị, hóa chất và vật liệu cần thiết theo yêu cầu của từng môn học, bài học có sử dụng thiết bị; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho giáo viên và học sinh trong các bài thực hành, thí nghiệm; phối hợp với giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành, thí nghiệm; thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hành, thí nghiệm;

h) Phối hợp tổ chức, đánh giá các cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh có liên quan đến thí nghiệm từ cấp trường trở lên;

i) Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp:

a) Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành;

b) Trung thực, khách quan, có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của viên chức; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và học sinh;

c) Thực thi nhiệm vụ theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

Ảnh minh hoạ: TTXVN ảnh 1

Ảnh minh hoạ: TTXVN

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm.

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cấp học đang công tác;

b) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường;

c) Có khả năng quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị; phòng chống cháy nổ và chữa cháy trong trường hợp xảy ra cháy nổ trong quá trình thực hành, thí nghiệm;

d) Có khả năng sửa chữa, tự làm và phối hợp với giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh làm đồ dùng dạy học, thiết bị đơn giản;

đ) Có khả năng vận dụng linh hoạt; phối hợp và hỗ trợ giáo viên sử dụng có hiệu quả thiết bị, thí nghiệm vào thực tiễn giảng dạy cho học sinh;

e) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp.

Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thiết bị, thí nghiệm (Điều 4)

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thiết bị, thí nghiệm quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực của viên chức.

Khi bổ nhiệm từ các ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm theo quy định của Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương viên chức.

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm (Điều 5)

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 đối với:


Nhân viên y tế trường học không thể thiếu, thực tế vẫn rất thiếu

a) Viên chức đang làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này mà chưa được bổ nhiệm theo quy định của Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT;

b) Viên chức thiết bị, thí nghiệm mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm quy định tại Thông tư này tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

Xếp lương (Điều 6)

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc xếp lương thực hiện như sau:

a) Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm và được xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

b) Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

c) Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều khoản áp dụng (Điều 8)

Trường hợp viên chức hiện đang làm công tác thiết bị, thí nghiệm chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì vẫn được bố trí làm công tác thiết bị, thí nghiệm và được giữ nguyên hệ số lương hiện hưởng đến khi kết thúc hợp đồng hoặc nghỉ hưu.


Nhiều nhân viên trường học viết tâm thư xin được xét đặc cách, không thi tuyển

Trường hợp viên chức hiện đang làm công tác thiết bị, thí nghiệm chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo nhưng học tập để đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20, thời gian giữ hạng được tính kể từ ngày đảm nhiệm vị trí làm công tác thiết bị, thí nghiệm.

Lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học hiện nay được tính thế nào?

Ngày 02/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. [2]

Theo đó, viên chức đáp ứng đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, nếu tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng thì mức lương của đối tượng này như sau:

Bậc 1 (2,10): 2.919 ngàn đồng; bậc 2 (2.41): 3.3499; bậc 3 (2.72): 3.7808; bậc 4 (3.03): 4.2117; bậc 5 (3.34): 4.6426; bậc 6 (3.65): 5.0735; bậc 7 (3.96): 5.5044; bậc 8 (4.27): 5.9353; bậc 9 (4.58): 6.3662; bậc 10 (4.89): 6.7971.

Cách tính lương được thực hiện như sau:

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm có trình độ cao đẳng trở lên nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 thì tiếp tục được xếp lương theo viên chức loại A0 đó.

- Đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Mức lương này có thể thay đổi theo mức lương cơ sở tại từng thời điểm do Nhà nước quy định.

Liên quan đến việc chuyển hạng, xếp lương viên chức, thời điểm năm 2020, 2021, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có một số bài viết phản ánh như: Kiến nghị xếp ngạch viên chức đối với các nhân viên trường học, Nhân viên trường học đang đứng ngoài lề thông tư xếp ngạch, xếp lương của Bộ, Mong Bộ Giáo dục để ý đến nhân viên trường học, họ thiệt thòi quá rồi, nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nội dung các bài báo đã phản ánh, một bộ phận những người công tác âm thầm, giải quyết hầu hết những công việc của trường chính là những nhân viên tại các trường học.

Vì không có các khoản phụ cấp khác nên thu nhập của nhân viên trường học hiện nay rất thấp, không đảm bảo được cuộc sống, nhiều người đã bỏ việc, ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động của các trường.

Từ đó, có nhiều ý kiến đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận liên quan nghiên cứu, xem xét cho các nhân viên trường học được bổ nhiệm viên chức như giáo viên và áp dụng các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/BGDĐT. Với dự Thảo Thông tư này, hi vọng nhân viên trường học sẽ yên tâm công tác, cống hiến trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://baochinhphu.vn/xep-luong-vien-chuc-thiet-bi-thi-nghiem-truong-pho-thong-102220805152823566.htm?

[2] https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/luong-nhan-vien-thiet-bi-thi-nghiem-truong-hoc-186-19918-article.html

Cao Nguyên