Sở Giáo dục tỉnh Hòa Bình rà soát, tinh giản biên chế giáo viên năm 2022, 2023

17/03/2022 06:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình chỉ đạo rà soát danh sách giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế để thực hiện vào tháng 7 tới đây.

Ngày 15/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có văn bản về việc triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022 và dự kiến số người nghỉ tinh giản biên chế năm 2023.

Kế hoạch trên được thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh Hòa Bình được nêu tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 về việc tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Theo đó, Sở Giáo dục đề nghị các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tiếp tục rà soát, khẩn trương bổ sung số người sẽ nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022 (thời gian nghỉ tinh giản biên chế kể từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022) và dự kiến số người sẽ nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2023.

Kể từ tháng 7/2022, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với giáo viên. (Ảnh Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Kể từ tháng 7/2022, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với giáo viên. (Ảnh Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)

"Các đơn vị, trường học có người nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022, sẽ hoàn thiện hồ sơ cá nhân (thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 635/SGDĐT-TCCB ngày 02/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Để Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, bổ sung số người nghỉ tinh giản biên chế trong thời điểm kể từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022, và tổng hợp số lượng người dự kiến sẽ nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2023, báo cáo Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định", trích văn bản.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện việc triển khai kế hoạch tinh giản biên chế theo hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình quy định.

Thời gian các đơn vị, trường học nộp bổ sung hồ sơ cá nhân nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022 và báo cáo danh sách sẽ nghỉ tinh giản trong năm 2023 về Sở, qua phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 26/3/2022.

Tại Nghị định số 113/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 118/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, có bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 14 có nêu:

c) Phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế.

d) Định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1 lần), tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình làm rõ lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng) và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Bộ, ngành, địa phương mình gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để kiểm tra theo quy định.”

Tại Điểm b khoản 1 Điều 8 sửa đổi nêu về việc hỗ trợ với đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế:

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Mạnh Đoàn