1.200 bài báo về "vụ Tiên Lãng"

16/03/2012 09:27
Nếu chính quyền Tiên Lãng thực hiện nghĩa vụ kiểm tra và trả lời với báo chí, thì có lẽ chỉ có 1 bài báo đầu tiên, thay vì có tới 1.200 bài báo sau này.