Từ chối thủ khoa, tuyển sinh viên loại khá

13/10/2012 07:50
Một số sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xin ở lại nghiên cứu chuyên sâu về chuyên môn của mình lại bị trường từ chối. Trong khi đó, trường giữ lại sinh viên tốt nghiệp loại khá.