Bảng lương giáo viên từ 01/7/2020

Bảng lương giáo viên từ 01/7/2020
(GDVN) - Không có bảng lương riêng cho nhà giáo, chưa thể trả lương theo vị trí việc làm từ 01/7/2020 nên khi đó lương giáo viên có thể sẽ giảm.