Bộ Giáo dục ban hành chỉ thị năm học 2022-2023 với 12 nhiệm vụ, giải pháp

19/08/2022 13:18
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 1112 /CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Theo đó, năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo.

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 1112 /CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 1112 /CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Thứ ba, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thứ năm, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Thứ sáu, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thứ bảy, xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học.

Thứ tám, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

Thứ chín, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục.

Thứ mười, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Mười một, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Mười hai, tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Phạm Minh