Chế độ cho tổ trưởng Hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp được tính như thế nào?

20/09/2022 06:52
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều địa phương vẫn chưa rõ chế độ dành cho tổ trưởng, tổ phó Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào ở cấp trung học phổ thông.

Năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở lớp 10, trong đó có Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Hiện, nhiều địa phương vẫn chưa rõ chế độ dành cho tổ trưởng, tổ phó đối với Hoạt động này sẽ được thực hiện như thế nào vì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có hướng dẫn cụ thể.

Bằng sự hiểu biết của mình và các quy định hiện hành, người viết cung cấp đến độc giả một số thông tin về chế độ dành cho tổ trưởng, tổ phó Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông.

Sách hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp 10. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Sách hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp 10. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Thứ nhất, Điều 14 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về tổ chuyên môn như sau:

Cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của nhà trường được tổ chức thành các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn do hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu sự quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng.

Cùng với đó, tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

b) Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

d) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Chiếu theo quy định này, hiệu trưởng phải thành lập tổ chuyên môn cho Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp (tương đương một môn học, gồm 105 tiết/năm).

Thứ hai, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp cần phải có tổ trưởng chỉ đạo chuyên môn nhằm thực hiện các yêu cầu tại Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông:

a) Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lí, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên.

b) Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

c) Cán bộ quản lí, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Thứ ba, tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài hiệu trưởng, hiệu phó, thì tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Với tổ trưởng chuyên môn, mức phụ cấp lãnh đạo được quy định tại Mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:

Mức phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học phổ thông (cấp 3) là 0,25. Mức phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở (cấp 2) là 0,2.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được tính bằng công thức: Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp. Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1.490.000 đồng.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông nêu rõ: "Tổ trưởng bộ môn được giảm 03 tiết/tuần".

Như vậy, giáo viên là tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ được giảm 03 tiết/tuần so với số tiết dạy quy định đối với giáo viên cùng cấp.

Khoản 8 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT bổ sung quy định: "Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần”.

Hiện nay, giáo viên đang áp dụng quy định về số tiết dạy tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT như sau:

"Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở".

Theo quy định trên, với các trường công lập bình thường, số tiết dạy của giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường tiểu học được giảm còn 20 tiết/tuần, ở trường trung học cơ sở còn 16 tiết/tuần, trường trung học phổ thông còn 14 tiết/tuần.

Ngoài ra, nếu vừa là tổ trưởng tổ chuyên môn, vừa kiêm nhiệm thêm các công việc chuyên môn khác, giáo viên sẽ tiếp tục được giảm số tiết dạy.

Trong đó, chế độ giảm định mức tiết dạy quy định tại Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, cụ thể:

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 03 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 04 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 04 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 04 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 03 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 03 tiết/môn/tuần. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 02 - 03 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Trên đây là một số quy định để độc giả tham khảo. Người viết mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm có hướng dẫn cụ thể về chế độ dành cho tổ trưởng, tổ phó Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các giáo viên.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt-190977-d1.html

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-33-2005-TT-BGDDT-huong-dan-tam-thoi-thuc-hien-che-do-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-co-so-giao-duc-cong-lap-7509.aspx

[3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2017-TT-BGDDT-sua-doi-Quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-pho-thong-341252.aspx

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-28-2009-TT-BGDDT-quy-dinh-che-do-lam-viec-giao-vien-pho-thong-96487.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên