Chỉ 50,65% ứng viên giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

06/12/2020 09:39
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2020, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư.

Ngày 5/12, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ VI nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp. (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp. (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020, có 87 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên giáo sư, 465 hồ sơ ứng viên phó giáo sư.

Kết quả xét tại 87 Hội đồng giáo sư cơ sở, chuyển lên xét tại các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành là 457 ứng viên (67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư). 07 ứng viên sau đó xin rút (01 ứng viên giáo sư và 06 ứng viên phó giáo sư). Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ (đạt 83%), trong đó có 66 ứng viên giáo sư (đạt 85,7%) và 384 ứng viên phó giáo sư (đạt 82,6%).

28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã thẩm định các hồ sơ ứng viên và đề Hội đồng giáo sư nhà nước là xét công nhận cho 357 ứng viên, đạt 79,3% (40 ứng viên giáo sư, đạt 60,6%; 317 ứng viên phó giáo sư, đạt 82,6%).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng giáo sư nhà nước trước khi trình Hội đồng giáo sư nhà nước xét và công nhận.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (01 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng giáo sư nhà nước là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên giáo sư (đạt 59,1%) và 304 ứng viên phó giáo sư (đạt 79,2%).

Tại phiên họp lần thứ VI, Hội đồng giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và biểu quyết đưa vào bỏ phiếu cho từng trường hợp.

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg (Quyết định 37) về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg (Quyết định 25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37.

Về cơ bản, chất lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2020 khá tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các Hội đồng giáo sư các cấp lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ VI của Hội đồng giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Mặc dù năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình xét công nhận ứng viên giáo sư, phó giáo sư gặp không ít khó khăn và gián đoạn, song Hội đồng giáo sư các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng giáo sư, phó giáo sư.

Thùy Linh