Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư của ngành Y, Dược

31/10/2020 06:43
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược năm 2020 đã công bố về việc rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy.

Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược thông tin cho biết, ngày 29/10, hai Hội đồng đã tiến hành cuộc họp, trao đổi với Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến 21 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị phản ánh có dấu hiệu gian dối.

Sau cuộc họp, Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược và Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu đã đi đến thống nhất và đồng thuận các vấn đề.

Cụ thể, các nội dung liên quan đến các bài báo uy tín:

Về Tạp chí uy tín: Cả hai Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng Giáo sư ngành Dược và Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu đã thống nhất là các bài báo quốc tế uy tín phải nằm trong tạp chí có trong danh mục của Hội đồng giáo sư nhà nước và trong Nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y 2020, bao gồm: WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI (theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018) cũng như một số tạp chí đã được qui định trong Nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y 2020.

Thời gian tính là bài báo quốc tế uy tín: Việc xác định bài báo quốc tế uy tín được căn cứ theo năm công bố của bài báo quốc tế uy tín (theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước).

Nguyên tắc tra cứu bài báo quốc tế uy tín theo danh mục ISI, Scopus, Pubmed được tuân thủ theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước.

Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư của ngành Y, Dược ảnh 1

Ảnh minh họa: nguồn Báo Nhân dân

Các ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y đăng bài trên các Tạp chí quốc tế về Dược học, cả 3 bên đều thống nhất: khoa học sức khoẻ là rất rộng, giao thoa nhiều chuyên ngành, đồng thời phải tôn trọng lĩnh vực xuất bản của các Tạp chí quy định.

Chất lượng bài báo quốc tế uy tín do các giáo sư thẩm định và được Hội đồng thông qua phải ở mức đạt yêu cầu trở lên thì mới được chấp nhận.

Đối với các bài báo đã được accepted và đã có thông báo, xác nhận của cơ quan Tạp chí trước ngày 30/6/2020 vẫn được chấp nhận với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu trước phiên họp của Hội đồng giáo sư nhà nước mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận là bài báo quốc tế uy tín.

Đối với những ứng viên đăng nhiều bài báo trên cùng một số của Tạp chí hoặc nhiều bài báo trong một thời gian ngắn thì cần có quy định cụ thể của Hội đồng giáo sư nhà nước cho các năm tiếp theo.

Các vấn đề khác liên quan đến mua bán bài báo quốc tế uy tín sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Thẩm định thâm niên và giờ giảng theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ, Công văn 155/HĐGSNN ngày 15/9/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kết quả kiểm tra đối với các ứng viên giáo sư/ phó giáo sư ngành Y: Có 33 ứng viên giáo sư/ phó giáo sư đã được Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại trong đó bao gồm cả các ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu tại Hội đồng Giáo sư ngành Y, một số ứng viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên năm 2020... Kết quả rà soát cụ thể như sau:

Nhóm ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức.

Danh sách này bao gồm có 4 ứng viên. Ngay sau cuộc họp của Hội đồng Giáo sư ngành Y kết thúc, Hội đồng đã báo cáo Hội đồng giáo sư nhà nước cũng như đã thông báo cho các ứng viên này là cho đến trước khi họp Hội đồng giáo sư nhà nước mà các bài báo này không được xuất bản chính thức thì sẽ không nằm trong danh sách xét và đưa ra bầu phiếu tín nhiệm tại Hội đồng giáo sư nhà nước.


Hiến kế cách trị căn bệnh "háo danh" về giáo sư, phó giáo sư

Giáo sư Châu cũng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến, kết quả và cách giải quyết này của Hội đồng Giáo sư ngành Y.

Đối với nhóm ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín dựa trên các nội dung: danh mục tạp chí uy tín, cách tra cứu, thời gian xuất bản và chất lượng bài báo uy tín. Hội đồng Giáo sư ngành Y, Hội đồng Giáo sư ngành Dược và Giáo sư Châu đã thống nhất các bài báo uy tín phải nằm trong danh mục của Quyết định 37-TTg và qui định của Hội đồng giáo sư nhà nước (Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN), gồm: WOS (ISI), Scopus, Pubmed cũng như một số tạp chí quốc tế khác theo Nghị quyết của Hội đồng Giáo sư ngành Y thông qua và báo cáo Hội đồng giáo sư nhà nước (Phiên họp 2 của Hội đồng giáo sư ngành Y ngày 17/9/2020); thời gian xuất bản được tính khi các Tạp chí uy tín còn nằm trong danh mục và chất lượng bài báo quốc tế uy tín là quan trọng nhất.

Danh sách các ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín bao gồm 29 ứng viên. Trong số này có 02 ứng viên phó giáo sư không đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư ngành Y khi bầu, 01 ứng viên phó giáo sư đã có đơn gửi Hội đồng Giáo sư ngành Y và Hội đồng giáo sư nhà nước xin rút khỏi danh sách ứng viên phó giáo sư năm 2020.

Kết quả rà soát dựa trên các tiêu chí về bài báo quốc tế uy tín đã được cả 2 Hội đồng và Giáo sư Châu thống nhất: cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.

Đối với các ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Dược:

Hội đồng giáo sư ngành dược có 10 ứng viên gồm 02 ứng viên giáo sư, 08 ứng viên phó giáo sư, trong đó có 05 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát chỉ có 01 trường hợp phó giáo sư giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu qui định, nên kết quả không thay đổi.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên giáo sư/ phó giáo sư ngành y mà Giáo sư Châu nêu kiến nghị, phản ánh và rà soát lại, kết quả cho thấy:

Có 04 ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR và đã được bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức (do có xác nhận của nhà xuất bản nêu lý do vì có dịch Covid-19).

Tất cả các ứng viên này, mặc dù đã được bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng Hội đồng Giáo sư ngành Y đã báo cáo Hội đồng giáo sư nhà nước (ngay sau cuộc họp của Hội đồng giáo sư ngành Y kết thúc) và đã báo trực tiếp cho các ứng viên là nếu đến ngày họp Hội đồng giáo sư nhà nước mà các bài báo này chưa được xuất bản thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét duyệt của Hội đồng giáo sư nhà nước.

Có 04 ứng viên gồm: 02 ứng viên phó giáo sư không đủ phiếu tín nhiệm sau khi Hội đồng Giáo sư ngành Y bầu, 01 ứng viên không đủ bài báo quốc tế uy tín, 01 ứng viên phó giáo sư thiếu thâm niên giảng dạy và ứng viên này đã có đơn gửi Hội đồng giáo sư nhà nước và Hội đồng Giáo sư ngành Y xin rút khỏi ứng viên phó giáo sư năm 2020.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên giáo sư/ phó giáo sư theo phản ánh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu thì có 25 ứng viên giáo sư/ phó giáo sư đủ tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư/ phó giáo sư để trình lên Hội đồng giáo sư nhà nước, có 04 ứng viên có các bài báo accepted nếu đến trước ngày Hội đồng giáo sư nhà nước họp mà có các bài báo đã được xuất bản thì số ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách để Hội đồng giáo sư nhà nước xét duyệt là 29 người.

Và 04 trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp đã không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở Hội đồng Giáo sư ngành Y, có đơn xin rút…

Thùy Linh