Chi tiết danh mục vị trí việc làm đối với nhóm lãnh đạo quản lý tại CSGDĐH

19/04/2024 09:31
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Những đối tượng áp dụng bao gồm cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các đại học, trường đại học, học viện) và trường cao đẳng sư phạm công lập), các tổ chức, cá nhân có liên quan ngoại trừ cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

GVDN_ảnh sv.JPG
Ảnh minh họa: M.H.

Cụ thể như sau:

Danh mục vị trí việc làm đối với nhóm lãnh đạo quản lý tại các đại học gồm có 16 vị trí việc làm, tại các học viện, trường đại học thuộc đối tượng áp dụng gồm có 11 vị trí việc làm, tại các trường cao đẳng sư phạm công lập gồm có 09 vị trí việc làm.

Chi tiết danh mục vị trí việc làm đối với nhóm lãnh đạo quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học:

1.JPG
23.JPG

Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong cơ sở giáo dục gồm có 09 vị trí việc làm: Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Giảng viên, Trợ giảng, Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp, Giảng viên cao đẳng sư phạm chính, Giảng viên cao đẳng sư phạm, Giảng viên thực hành chính, Giảng viên thực hành.

Chi tiết danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong cơ sở giáo dục:

3.JPG

Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo:

4.JPG
5.JPG

Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập hoàn thiện Đề án vị trí việc làm phục vụ việc xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Mộc Hương