Chuyển công an Quận 4 điều tra, xác minh sai phạm tài chính ở THCS Tăng Bạt Hổ

05/11/2022 07:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Thanh tra Quận 4 vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ.

Chánh Thanh tra Quận 4 – ông Lê Ngọc Hiển vừa ký kết luận thanh tra số 07/KL-TTr, về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cá nhân là đối tượng thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời kỳ thanh tra, Chánh Thanh tra Quận 4 kết luận:

Những sai phạm trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính tại đơn vị.

Việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo trường và các bộ phận có liên quan không có sự kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị không thực hiện theo quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính, cụ thể là:

Đơn vị quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng (năm 2021 là 709.225.000 đồng, năm 2022 là 701.335.000 đồng) do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ định mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị vào tháng 5/2021 và tháng 5/2022. Như vậy, đơn vị thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 2 điều 8, khoản 1 điều 18 của Luật Ngân sách Nhà nước và khoản 3, điều 6 của Luật Kế toán năm 2015.

Đơn vị để ngoài sổ sách kế toán số tiền 110.880.000 đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền hai buổi, Anh văn tăng cường, thiết bị vật dụng bán trú, đề thi – giấy thi và 70.000.000 đồng tiền từ cho thuê căng tin là vi phạm vào khoản 4, điều 15 của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, điều 13 của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi này cũng đồng thời bị nghiêm cấm, vi phạm vào khoản 3, điều 13 của Luật Kế toán năm 2015, khoản 1 điều 18 của Luật Ngân sách Nhà nước, việc xử lý hành vi được quy định tại khoản 4 điều 9 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, hành vi để ngoài sổ sách kế toán các khoản thu có dấu hiệu của vi phạm pháp luật về hình sự được quy định tại điểm c, khoản 1 điều 221 của Bộ Luật hình sự năm 2015, và được bổ sung bởi điểm k khoản 1 điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2017, có quy định hành vi “Để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán”.

Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh từ website trường)

Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh từ website trường)

Đơn vị thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh, với tổng số tiền 50.823.000 đồng, nhưng không có biên bản thỏa thuận từ cha mẹ học sinh là chưa thực hiện theo quy định tại công văn 1821/UBND-KT ngày 8/9/2020 và công văn 2624/UBND0KT ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân quận 4, về thỏa thuận thực hiện thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của trường học trên địa bàn quận 4.

Đơn vị thực hiện việc chi sửa chữa nhỏ, nhưng không có thương thảo hợp đồng, quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán là không đúng theo quy định tại khoản 3, điều 5, khoản 2 điều 17 của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, điều 6 và điều 16 của Luật Kế toán năm 2015, vi phạm vào điểm a khoản 2 điều 15 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/8/2018 của Chính phủ, và bị xử phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi “Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định…”

Đơn vị sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc chi thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú, với tổng số tiền 126.000.000 đồng, nhưng thực tế không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú, mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường, là vi phạm vào khoản 3 điều 6, khoản 1 điều 18 của khoản 3 điều 13 của Luật Kế toán năm 2015.

Đơn vị thực hiện việc chi sai nguồn với tổng số tiền 24.922.500 đồng như: sử dụng nguồn thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (18.685.000 đồng), nguồn tổ chức phục vụ bán trú (6.237.500 đồng) để mua đồ dùng vệ sinh trường học là không đúng với quy định tại công văn 1821/UBND-KT ngày 8/9/2020 và công văn 2624/UBND-KT ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Đơn vị sử dụng nguồn vệ sinh bán trú năm 2021 (48.000.000 đồng) để chi thanh toán tiền lương cho nhân viên phục vụ vệ sinh là không đúng với hướng dẫn theo công văn 622/GDĐT-TV ngày 8/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4, cụ thể là không dùng toàn bộ các khoản thu này để chi cho con người.

Năm 2022, đơn vị có số dư tồn đầu ký là 17.000 đồng, nhưng lại thực hiện việc chi quyết toán 3 hóa đơn mua đồ dùng vệ sinh trường học vào tháng 12/2021, với tổng số tiền 22.917.000 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 3, điều 6 của Luật Kế toán năm 2015.

Đơn vị đã thực hiện chi thanh toán dư tiền ăn xế không khớp với số lượng học sinh bán trú thực tế, sử dụng 1 hóa đơn tài chính để chi trùng tiền ăn xế và ăn trưa, với tổng số tiền 49.919.006 đồng, là vi phạm vào khoản 3 điều 6 của Luật Kế toán năm 2015, khoản 1 điều 18 của Luật Kế toán năm 2015.

Đơn vị không thực hiện việc mở Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

Đơn vị có tiếp nhận tài trợ 14 máy lạnh từ Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng không có Biên bản thỏa thuận và không nhập vào sổ quản lý là không đúng với quy định tại khoản 3 điều 6 của Luật Kế toán và khoản 4 điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị chưa nộp ngân sách Nhà nước, với số tiền 155.502.119 đồng là kinh phí phụ trội năm học 2019 – 2020 theo thông báo quyết toán số 54/TB-TCKH ngày 29/4/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 4 về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021.

Qua các sai phạm nêu trên trong công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ, đã gây thiệt hại được Đoàn thanh tra phát hiện đã đủ căn cứ xác định với tổng số tiền là 656.721.506 đồng (110.880.000 đồng thu từ các nguồn nhưng để ngoài sổ sách kế toán, 70.000.000 đồng từ việc cho thuê căng tin nhưng không nộp ngân sách, 200.841.506 đồng gồm tiền chi trùng cho bảo vệ, kế toán và phục vụ trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; tiền chi sai nguồn thiết bị bán trú và nguồn tổ chức phục vụ bán trú, chi dư tiền ăn xế và chi trùng tiền ăn xế, ăn trưa; 275.000.000 đồng rút tiền mặt từ ngân hàng nhưng không nhập vào sổ quỹ tiền mặt.

Do đó, theo quy định tại khoản 1, điều 42 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra thì người ra quyết định thanh tra sẽ ra quyết định thu hồi.

Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thanh tra thực tế tại nhà trường, Đoàn thanh tra đã nhiều lần yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường và Kế toán của nhà trường thực hiện việc giải trình, cung cấp các tài liệu chứng minh đối với các sai phạm đã được phát hiện, tuy nhiên hiệu trưởng lại khoán trắng cho kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ tài chính phát sinh, dẫn đến việc không có hoặc không cung cấp đầy đủ, không chính xác các chứng từ chứng minh nguồn thu thực tế tại đơn vị, dẫn đến báo cáo không chính xác, đầy đủ số liệu nguồn thu thực tế tại đơn vị, dẫn đến báo cáo không chính xác, không đầy đủ số liệu nguồn thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị.

Do đó, các thiệt hại do sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính tại Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ chỉ mang tính chất tạm tính chưa đầy đủ (trừ các khoản đề nghị thu hồi nộp ngân sách, số tiền 656.721.506 đồng nêu trên).

Đồng thời, các sai phạm như đã nêu ở trên là có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nên Thanh tra Quận 4 đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an Quận 4, khi có dấu hiệu tội phạm đối với Trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ về công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính theo thẩm quyền được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, khoản 3 điều 144 của Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015, thông tư liên tịch số 03/2018 ngày 18/10/2018 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định sự phối hợp giữa các cơ quan này trong việc trao đổi thông tin về tội phạm, giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Kết luận thanh tra đã nhấn mạnh, thiếu sót và sai phạm như đã nêu ở trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn An – Hiệu trưởng nhà trường. Vị hiệu trưởng này cần tổ chức việc khắc phục các sai phạm, và có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước số tiền 656.721.506 đồng do đã có sai phạm như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của hai phó hiệu trưởng, một số nhân sự là nhân viên của trường.

Chánh Thanh tra Quận 4 kiến nghị biện pháp xử lý đối với ngoài một số nhiệm vụ cụ thể đối với Hiệu trưởng nhà trường, một số các cơ quan có thẩm quyền khác của Quận 4, thì ông Lê Ngọc Hiển – Chánh Thanh tra Quận 4 còn đề nghị Công an Quận 4 phối hợp công tác tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan do Thanh tra quận chuyển giao, khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Tăng Bạt Hổ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Việt Dũng