Cơ sở nào được thiện hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên GV, cán bộ quản lý GD?

12/01/2023 06:26
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/VBHN-BGDĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, về nguyên tắc bồi dưỡng thường xuyên cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, của địa phương và của ngành. Bên cạnh đó, bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục tại cơ sở, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên, cán bộ quản lý; thực hiện phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp trong tổ chức bồi dưỡng thường xuyên; bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Về chương trình bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện theo các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bao gồm: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

Cơ sở nào được thiện hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên GV, cán bộ quản lý GD? ảnh 1

Ảnh minh họa: Phạm Linh

Có thể bồi dưỡng tập trung, bán tập trung hoặc từ xa.

Về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học, cụ thể như sau:

Kế hoạch của giáo viên, cán bộ quản lý: Căn cứ vào nhu cầu về mô đun bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng và hướng dẫn của cơ sở giáo dục nơi đang công tác; giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/5 hằng năm;

Kế hoạch của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên: Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, theo phân cấp quản lý, và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, cán bộ quản lý; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên vào tháng 6 hằng năm;

Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 hằng năm;

Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý và trung tâm giáo dục thường xuyên; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên để triển khai thực hiện từ tháng 7 hằng năm.


Bỏ yêu cầu trình độ tin học theo TT 03 với báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên

Cơ sở giáo dục bồi dưỡng giáo viên là trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Cơ sở giáo dục bồi dưỡng cán bộ quản lý là trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ sở này phải đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại quy chế.

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng.

Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên căn cứ việc:

Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên khi thực hiện đầy đủ quy định của các khóa bồi dưỡng trong năm học; hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch với kết quả đạt yêu cầu (các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 10 và được xếp loại đạt yêu cầu nếu đạt 5 điểm trở lên).

Không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

Anh Trang