Đề xuất dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

06/03/2021 06:41
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong năm 2021.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; quy định về công tác kỷ luật học sinh phù hợp với tình hình hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng:

Về vấn đề dạy thêm, học thêm: Sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2016 bỏ hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư số 17).

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Theo đó, Thông tư số 17 vẫn còn hiệu lực tại: Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm; Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; Điều 7. Thu và quản lý tiền học thêm, đây là cơ sở để các nhà trường và các địa phương làm cơ sở để tổ chức quản lý hoạt động này.

Để bảo đảm bảo cho công tác quản lý tại các cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong năm 2021.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17, dự kiến ban hành trong năm 2021 nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố tiếp tục giám sát và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Về công tác kỷ luật học sinh: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, công tác khen thưởng, kỉ luật học sinh giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 về hướng dẫn về việc khen thưởng và kỉ luật học sinh, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã soạn thảo, đăng mạng xin ý kiến của nhân dân và tổ chức hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 21/3/1988 về hướng dẫn khen thưởng và kỉ luật học sinh nhằm quy định những nguyên tắc, hình thức và biện pháp cơ bản về khen thưởng và kỉ luật học sinh, tạo khung pháp lý để các cơ sở giáo dục và giáo viên thực hiện phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới.

Linh Anh