Hỗ trợ giáo viên mầm non trước năm 1995

Thủ tướng quyết định hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên mầm non làm việc từ trước 1995 đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 45/2011/QĐ-TTg quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định.

Một tiết hoạt động của cô và trò Trường mầm non Bé Ngoan, Q.1, TP.HCM - Ảnh: H.HG.

Đối tượng áp dụng là người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi.

Các đối tượng trên sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đóng BHXH tự nguyện nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1- Đã có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non;

2- Khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật BHXH (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và có từ đủ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH;

3- Chưa nhận chế độ BHXH 1 lần, cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật BHXH.

Ảnh: Tuổi Trẻ
Một tiết hoạt động của cô và trò Trường mầm non
Bé Ngoan, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ
 
 

Hỗ trợ 13% tiền lương tối thiểu chung

Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định.

Về mức hỗ trợ, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1/1/1995 của người được hỗ trợ nhưng tối đa không quá 60 tháng.

Khoản kinh phí này sẽ được Nhà nước hỗ trợ thông qua cơ quan BHXH, thực hiện đồng thời với việc đóng BHXH tự nguyện của cá nhân.

Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đóng BHXH được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương và nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo nguyên tắc: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa tự cân đối được ngân sách; hỗ trợ 50% đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%; các tỉnh, thành phố còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-10-2011.

Theo website chinhphu.vn

{iarelatednews articleid='7136,499'}

Đang tải tin...