Giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam đang đứng ở vị trí nào?

25/12/2014 14:09
Hồng Nhung
(GDVN) - Sáng nay, Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay” đã diễn ra tại HV Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Mục đích của Hội thảo nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị (LLCT) trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam đang đứng ở vị trí nào? ảnh 1
Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay” được tổ chức sáng nay

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên LLCT, các nhà quản lý giáo dục phân tích rõ thực trạng và nhu cầu đào tạo giảng viên LLCT ở Việt Nam hiện nay; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn các tham luận tiêu biểu nhất trong hơn 100 tham luận  của các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên LLCT để trình bày tại Hội thảo. Các tham luận tập trung vào các chủ đề: Vị trí, tầm quan trọng của hoạt động đào tạo giảng viên LLCT trong các trường đại học hiện nay; Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của giảng viên LLCT; Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo giảng viên LLCT;…

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu xã hội, thực trạng chất lượng đào tạo giảng viên LLCT ở Việt Nam hiện nay, các chuyên gia cũng gợi mở và đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới chính sách đối với hoạt động đào tạo giảng viên LLCT; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức, quản lý đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo giảng viên LLCT.

Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi các kết quả nghiên cứu đồng thời là cơ hội để các cơ quan quản lý, các trường đại học trao đổi kinh nghiệm, khả năng hợp tác đào tạo, nâng cao uy tín trong xã hội.

Hồng Nhung