Ai cho phép ông Huỳnh Minh Tâm dùng bằng mang tên Huỳnh Minh Hiếu trong hồ sơ?

29/12/2019 06:00 Hưng Long
(GDVN) - Trưởng phòng Giáo dục có chức vụ mang tên của mình nhưng bằng cấp mang tên em trai là do quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học sư phạm hệ Sư phạm cấp 1 (9+1) là sai quy định

Ngày 10/10/2000, ông Nguyễn Hữu Hạnh – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định số 135/QĐ-TC về việc giải quyết vụ việc của Huỳnh Minh Tâm – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã xét hồ sơ thẩm tra, xác minh của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo ngày 16/5/2000 kết luận và kiến nghị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận và Quyết định của ông Nguyễn Hữu Hạnh - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (ảnh nhỏ). (Ảnh: H.L)

Sở Giáo dục xét hồ sơ học Sư phạm cấp tốc hệ 9+1 khóa năm 1981-1982 và hồ sơ học Trung học sư phạm hệ tại chức 9+3 khóa năm học 1992-1995 ở trường Trung học Sư phạm Kiên Giang (năm 2000 đã mang tên là Trường Cao đẳng Sư phạm).

Theo đó, quyết định của nguyên Giám đốc Sở đã có kết luận và kiến nghị thanh tra: “Ông Huỳnh Minh Tâm không có mượn bằng Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở của người em để đi học trung học sư phạm và vào ngành”.

“Ông Huỳnh Minh Tâm đã học và được công nhận hết cấp 2 Phổ thông cơ sở năm học 1979-1980, vì năm học này không tổ chức thi tốt nghiệp Phổ thông cơ sở cho học sinh phổ thông”.

Nguyên Giám đốc Sở kiến nghị: “Ông Huỳnh Minh Tâm phải hoàn chỉnh việc sinh cải chính tên theo đúng luật định”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã đánh giá hồ sơ học sư phạm của ông Huỳnh Minh Tâm,  khóa Sư phạm cấp tốc hệ 9+1 năm học 1981-1982 ông Huỳnh Minh Tâm có hồ sơ học (Giấy chứng nhận học hết cấp 2 trường phổ thông).

Được Ty Giáo dục duyệt kết quả ra trường ngày 28/8/1982 (chưa hoàn chỉnh Trung học sư phạm, nhưng trường Trung học sư phạm lúc bấy giờ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học sư phạm hệ Sư phạm cấp 1 (9+1) là sai quy định).

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục kết luận Huỳnh Minh Tâm là Huỳnh Minh Hiếu?

Khóa Trung học Sư phạm hệ tại chức 9+3 năm 1992-1995: Ông Huỳnh Minh Tâm có hồ sơ học (Giấy chứng nhận hết cấp 2 trường phổ thông), và đã đỗ tốt nghiệp Trung học sư phạm đều được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt.

Từ đó, ông Nguyễn Hữu Hạnh – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định, việc học xong cấp 2 Trung học phổ thông (Trung học cơ sở) và học hai khóa Sư phạm (Sư phạm cấp 1 hệ cấp tốc năm học 1981-1982 và Trung học sư phạm hệ tại chức 9+3 năm 1992-1995) của ông Huỳnh Minh Tâm (tức Huỳnh Minh Hiếu) là đúng quy định.


Sở Giáo dục Kiên Giang hứa làm rõ việc ông Tâm dùng bằng cấp mang tên em trai

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang dưới thời ông Nguyễn Hữu Hạnh làm Giám đốc đã yêu cầu ông Huỳnh Minh Tâm phải hoàn chỉnh việc cải chính tên theo đúng luật định.

Sở Giáo dục đã giao cho Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận triển khai thực hiện quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh đề nghị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, Chánh Thanh tra Sở, ông Huỳnh Minh Tâm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nói trên.

Từ quyết định này, ông Huỳnh Minh Tâm nghiễm nhiên được sử dụng bằng cấp mang tên em trai là Huỳnh Minh Hiếu và sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Ông Tâm được xem là lãnh đạo trong ngành giáo dục nắm giữ vị trí Trưởng phòng lâu nhất với 4 nhiệm kỳ liên tục tại huyện Vĩnh Thuận.

Hưng Long