Bộ Giáo dục cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh

19/10/2018 07:53 Linh Hương
(GDVN) - Năm 2018, tổng số điều kiện kinh doanh Bộ Giáo dục đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86 và Nghị định số 135 là 121/212 điều kiện kinh doanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Thị Nghĩa, năm 2018, tổng số điều kiện kinh doanh Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP là 121/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh, hoàn thành vượt mức 5.2% so với tỷ lệ điều kiện kinh doanh đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa theo đề xuất ban đầu.

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

Năm 2018, tổng số điều kiện kinh doanh Bộ Giáo dục đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86 và Nghị định số 135 là 121/212 điều kiện kinh doanh. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó nêu rõ:

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 điều kiện kinh doanh so với phương án đề xuất.

Cụ thể, cắt giảm 24/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 11,3%; đơn giản hóa 4/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 1,9%.

Bộ Giáo dục giải trình về các vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu

Tiếp đó, ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được đề xuất tại phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, cắt giảm 57/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 26,9%; đơn giản hóa 36/212 điều kiện kinh doanh, chiếm 17%; đạt tỷ lệ 43.9% tổng số điều kiện kinh doanh.

Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh.

Cơ sở giáo dục phổ thông cắt giảm 12 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 6 điều kiện kinh doanh.

Cơ sở giáo dục thường xuyên cắt giảm 10 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 5 điều kiện kinh doanh.

Trường chuyên biệt cắt giảm 8 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 3 điều kiện kinh doanh.

Trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học cắt giảm 7 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh.

Kiểm định chất lượng giáo dục cắt giảm 6 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh. Tư vấn du học cắt giảm 2 điều kiện kinh doanh.

Linh Hương