Bộ Giáo dục chuẩn bị báo cáo về Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học

04/08/2018 08:04 Đỗ Thơm
(GDVN) - Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 26, 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Đối với Phiên họp thứ 26 (từ ngày 8-13/8/2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn Giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Các bộ ngành chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến còn khác nhau về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính (chuyển từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi; Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Báo cáo một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Dự án Luật Kiến trúc sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Đối với Phiên họp thứ 27 (từ ngày 10-19/9/2018), Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự án Luật Quản lý thuế; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các bộ: Quốc phòng, Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2018; chuẩn bị Báo cáo ý kiến của Chính phủ về Dự án Luật Hành chính công, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về 2 dự án: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (nếu có).

Dự án Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị Báo cáo công tác của Chính phủ năm 2018.

Đỗ Thơm