Có chết, em cũng không thu tiền!

11/08/2019 06:41 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Thường ngày L. là giáo viên thuộc loại “nhu mì” dễ bảo, sao mà nay thay tính đổi nết vậy?

Cuộc họp chuyên môn đầu năm, đang xuôi chèo mát mái; kế toán giao bản thu đầu năm cho giáo viên chủ nhiệm, xảy ra sự cố; cô giáo L. lên trả lại bản danh sách các khoản thu cho hiệu trưởng, rồi nói “Năm học này, có chết, em cũng không thu tiền, thầy làm gì thì làm”. 

Thường ngày L. là giáo viên thuộc loại “nhu mì” dễ bảo, sao mà nay thay tính đổi nết vậy?


Đừng bắt giáo viên và học sinh thu tiền trường!

Mọi người chưa hết ngạc nhiên, L. tức tưởi kể trong nước mắt:

“Em hỏi thầy cô, có nhục không? Năm ngoái, lớp em còn 1 học sinh chưa đóng đủ tiền, cuộc họp nào cũng nhắc; em gọi phụ huynh, họ nói “Bộ cô thu tiền về làm đám…sao mà đòi hoài vậy”. 

Em bỏ tiền túi ra, đóng cho nhà trường, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; năm nay phân công em chủ nhiệm, em xin không làm nhưng không được.

Nếu cứ bắt em làm chủ nhiệm, yêu cầu không giao em thu tiền”.

Giáo viên chủ nhiệm, có nhiệm vụ thu tiền học sinh không?  

Điều lệ trường Trung học và trường Phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Giáo viên bộ môn không có nhiệm vụ thu tiền học sinh. 

Giáo viên chủ nhiệm, ngoài nhiệm vụ của giáo viên bộ môn, có những nhiệm vụ sau đây:

Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

Giáo viên không muốn phải thu tiền học sinh. (Ảnh minh hoạ: Infonet.vn)

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Như vậy, giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng, không có nhiệm vụ thu tiền.

Ai có nhiệm vụ thu tiền học sinh?  


Đừng bắt giáo viên và học sinh thu tiền trường!

Căn cứ vào Luật lao động, Luật kế toán, Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, thủ quỹ có chức trách sau:  

Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.

Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định. Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, và làm các báo cáo về quỹ tiền mặt.

Theo quy định tại Điều 19, Điều lệ trường trung học, một trong số nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng là:quản lý tài chính, tài sản của nhà trường và quản lý giáo viên, phân công công tác. 

Do đó, Hiệu trưởng có quyền hạn, nhiệm vụ trong việc thu, nộp các khoản tiền của học sinh, vì nó liên quan đến việc quản lý tài chính trong nhà trường; thu tiền học sinh là một trong nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng phân công Kế toán lập phiếu, đảm bảo thu đúng pháp luật, thủ quỹ thu và quản lý tiền.

Như vậy, Hiệu trưởng, Thủ quỹ, Kế toán có nhiệm vụ lập phiếu, thu tiền, theo dõi, hạch toán, báo cáo. 

Có nên giao giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng thu tiền từ học sinh? 

Mối quan hệ thầy – trò, một mối quan hệ thiêng liêng. Việc giữ gìn hình ảnh người thầy trong mắt học trò vô cùng quan trọng, hình ảnh ấy đẹp, điều thầy cô nói, giáo dục đễ đi vào tâm hồn của trò và ngược lại.

Nếu bắt giáo viên thu tiền, cứ vào lớp là hát “Hôm nay, lớp mình có ai đóng tiền không”, e rằng thầy cô thành “đòi nợ thuê”; điều có thể tránh được, thì nên tránh. 

Việc giao cho giáo viên chủ nhiệm thu tiền hoàn toàn không nên; ép giáo viên chủ nhiệm thu đủ, thu kịp thời; giáo viên nào không đạt yêu cầu, cắt thi đua, càng thể hiện sự thất bại của hiệu trưởng trong quản lý trường học.                                                                                 

Tài liệu tham khảo: 

1. //thukyluat.vn/vb/thong-tu-12-2011-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-1d823.html#dieu_31-2

2. //thukyluat.vn/vb/thong-tu-12-2011-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-1d823.html#dieu_31-2

3. /luatduonggia.vn/quyet-dinh-so-21-ld-qd-ngay-28-thang-01-nam-1983

4. //luatduonggia.vn/luat-ke-toan-so-03-2003-qh11/

5.//luatduonggia.vn/thong-tu-41-2010-tt-bgddt-ngay-30-thang-12-nam-2010/

Sơn Quang Huyến