Giáo viên công tác tại các vùng khó khăn sẽ không còn hưởng các loại phụ cấp

12/10/2019 06:34 BÙI NAM
(GDVN) - Từ ngày 1/12/2019, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức,…công tác tại các xã đặc biệt khó khăn sẽ không còn được hưởng các loại phụ cấp Phụ cấp thu hút...

Mới đây, ngày 08/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giáo viên miền núi (Ảnh minh họa: TTXVN).

Siết đối tượng hưởng phụ cấp vùng khó khăn

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương đang công tác tại vùng kinh tế khó khăn được hưởng các khoản phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, phụ cấp chuyển vùng, phụ cấp lâu năm vùng khó khăn…theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó tạiĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Giáo viên miền núi băn khoăn vì bị cắt giảm phụ cấp

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Sau đó được bổ sung ở Nghị định 19/2013/NĐ-CP bổ sung một số chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Mới nhất tại Nghị định Số: 76/2019/NĐ-CP đã được điều chỉnh như sau: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Nghịch lý trong chi phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi giáo viên vùng khó khăn

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp, ... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, có thể thấy kể từ ngày Nghị định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019, giáo viên và cán bộ, công chức, viên chức,…công tác tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển sẽ không còn được hưởng các loại phụ cấp Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề,…

“Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

2. Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-76-2019-nd-cp-chinh-sach-voi-can-bo-cong-chuc-o-vung-co-dieu-kien-dac-biet-kho-khan-177377-d1.html

BÙI NAM