Gợi ý đáp án một số mã đề bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

10/08/2020 14:49 Thùy Linh
GDVN- Sáng 10/8, sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp, nhiều thầy cô đánh giá đề thi "dễ thở" vừa đáp ứng xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học.

Hệ thống giáo dục HOCMAI có gợi ý đáp án một số mã đề của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải để phụ huynh và thí sinh thuận tiện tham khảo:

Môn Địa lý, mã 321:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

D

51

A

61

D

71

B

42

B

52

C

62

A

72

D

43

A

53

C

63

A

73

C

44

B

54

A

64

C

74

D

45

C

55

C

65

D

75

C

46

B

56

D

66

B

76

B

47

B

57

B

67

D

77

C

48

A

58

A

68

A

78

A

49

D

59

B

69

D

79

B

50

C

60

D

70

C

80

B

Môn Lịch Sử, mã 323:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

C

21

C

31

A

2

D

12

C

22

B

32

B

3

B

13

D

23

C

33

C

4

D

14

A

24

B

34

B

5

A

15

D

25

D

35

C

6

C

16

A

26

D

36

A

7

D

17

C

27

A

37

C

8

D

18

B

28

A

38

A

9

C

19

B

29

B

39

B

10

B

20

D

30

D

40

C

Môn Giáo dục Công dân, mã 319:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

91

C

101

A

111

D

82

D

92

D

102

A

112

B

83

A

93

D

103

D

113

B

84

A

94

C

104

B

114

B

85

D

95

B

105

D

115

D

86

C

96

A

106

A

116

A

87

A

97

B

107

B

117

D

88

A

98

A

108

A

118

A

89

C

99

B

109

D

119

B

90

D

100

A

110

D

120

B

Môn Hóa, mã 217:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

41

A

51

A

61

D

71

A

42

C

52

B

62

D

72

D

43

C

53

A

63

A

73

A

44

D

54

B

64

A

74

C

45

B

55

B

65

C

75

A

46

B

56

B

66

D

76

D

47

D

57

A

67

D

77

D

48

D

58

B

68

C

78

D

49

C

59

B

69

C

79

A

50

D

60

D

70

A

80

A

Môn Sinh học, mã 216:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

91

D

101

C

111

C

82

A

92

D

102

C

112

D

83

A

93

D

103

C

113

C

84

A

94

B

104

B

114

B

85

D

95

A

105

A

115

D

86

C

96

D

106

C

116

D

87

D

97

B

107

B

117

C

88

D

98

C

108

B

118

C

89

D

99

C

109

A

119

B

90

A

100

A

110

A

120

B

Môn Vật lý, mã 222:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

B

21

C

31

B

2

C

12

A

22

B

32

C

3

B

13

D

23

C

33

B

4

B

14

D

24

B

34

A

5

B

15

D

25

D

35

B

6

A

16

A

26

C

36

B

7

C

17

D

27

C

37

A

8

D

18

A

28

C

38

A

9

D

19

A

29

A

39

D

10

D

20

A

30

D

40

D

Thùy Linh