Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Theo đó, cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Kịp thời củng cố, kiện toàn hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninhcác cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo kế hoạch ở tất cả các cấp.

Các bộ, ngành Trung ương và hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninhcác cấp chủ động rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sau Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kinh tế quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng kinh tế quốc phòng và an ninh cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giáo dục Quốc phòng và An ninh; tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Ban hành quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sửa đổi, bổ sung nội dung, thời gian môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninhban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninhtheo đúng quy định; quản lý chặt chẽ việc cấp phôi, chứng chỉ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo đúng danh sách liên kết và quy định của pháp luật; không cấp phôi chứng chỉ môn học cho các trung tâm, các trường liên kết không đúng quy định.

Chỉ đạo các trường có trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các trường được tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc quyền khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ, trang phục cho giảng viên, củng cố thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng phục vụ cho môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo quy định hiện hành; tổ chức môn học cho sinh viên theo nếp sống quân đội và môi trường quân sự.

Nghiên cứu, đề nghị Chính phủ xem xét việc miễn học phí môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn thống nhất mức thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh;...

Nhật Minh
Đang tải tin...