Kiên Giang không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ

28/07/2019 06:54 Anh Minh
(GDVN) - Trong năm 2019 các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang tuyệt đối không được ký hợp đồng đối với những người làm công tác chuyên môn.

Ngày 26/6/2019 ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã kí và ban hành công văn số 809/UBND-NCPC về việc không kí hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nhiệp vụ (Ảnh minh họa: tác giả cung cấp).

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ vào Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của chính phủ, công văn 6312/BNV-TCCB ngày 27/12/2018 của Bộ Nội Vụ về việc thẩm định số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung:

1) “Không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với những người làm công các chuyên môn, nghiệp vụ các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính, hoặc viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên”.

2) “Chấm dứt hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức (nếu có)”.

Công văn yêu cầu: “Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc công văn này”.

Như vậy, trong năm 2019 các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trong địa bàn tỉnh Kiên Giang tuyệt đối không được ký hợp đồng đối với những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, những công chức, viên chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ đã ký hợp đồng những năm trước (hiệp đồng có thời hạn) sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Anh Minh