Lộ trình thực hiện chương trình mới giáo dục phổ thông mới của Đà Nẵng ra sao?

25/12/2019 06:11 AN NGUYÊN
(GDVN) - Đà Nẵng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng mở mã ngành đào tạo và đào tạo số giáo viên còn thiếu khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với tiến độ thực hiện từ nay đến tháng 6 năm 2024.

Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: AN

Cụ thể, giai đoạn 1 từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2020:

Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai chương trình giáo dục phổ thông để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ.

Tổ chức biên soạn và lấy ý kiến thẩm định chương trình giáo dục địa phương tại thành phố Đà Nẵng đối với lớp 1 và trình Bộ Giáo dục xem xét thẩm định và phê duyệt chương trình và tài liệu.

Muốn giáo dục phát triển đúng, phải để giáo viên chọn sách giáo khoa

Sở Giáo dục chủ trì phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán và triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến cho 100% giáo viên lớp 1.

Giai đoạn 2 từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021:

Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 2 và lớp 6 theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ.

Biên soạn và lấy ý kiến, thẩm định chương trình giáo dục địa phương đối với lớp 2 và lớp 6 để trình Bộ giáo dục thẩm định và phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành các khoa bồi dưỡng giáo viên lớp 2 và lớp 6.

Giai đoạn 3 từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022:

Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo lộ trình.

Tổ chức biên soạn và lấy ý kiến thẩm định chương trình giáo dục địa phương đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để trình Bộ Giáo dục thẩm định và phê duyệt.

Hoàn thành các khoa bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 6; đảm bảo về đội ngũ và cơ sở vật chất cho các bộ môn.

Giai đoạn 4 từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023:

Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, lớp 8, lớp 1 theo lộ trình.

Tổ chức biên soạn và lấy ý kiến thẩm định chương trình giáo dục địa phương đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để trình Bộ Giáo dục thẩm định và phê duyệt.

Hoàn thành các khoa bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11; đảm bảo về đội ngũ và cơ sở vật chất cho các bộ môn.

Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Giai đoạn 5 từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024:

Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, thực hiện bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo lộ trình.

Tổ chức biên soạn và lấy ý kiến thẩm định chương trình giáo dục địa phương đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 để trình Bộ Giáo dục thẩm định và phê duyệt.

Hoàn thành các khoa bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 5, lớp 9 và lớp 12; đảm bảo về đội ngũ và cơ sở vật chất cho các bộ môn.

Theo kế hoạch này thì Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng mở mã ngành đào tạo và đào tạo số giáo viên còn thiếu khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng thực hiện tốt việc đao tạo bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình và kế hoạch quy định của Bộ Giáo dục.

Trong bản kế hoạch này, Đà Nẵng cũng yêu cầu các Sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận/huyện phối hợp triển khai thực hiện được hiệu quả.

AN NGUYÊN