Nhiệm kỳ của hiệu trưởng do hội đồng trường quyết định

01/08/2019 06:41 Thùy Linh
(GDVN) - Hội đồng trường, hội đồng đại học (gọi chung là hội đồng trường) được quyền quyết định nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giải thích nội dung Khoản 12, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học nhằm giúp công tác thực thi luật tại các trường được triệt để và hiệu quả trong đó có công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường. 

Theo đó, Hiệp hội chỉ rõ hiện nay khoản 12, Điều 1 có quy định về nhiệm kỳ và thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng như sau: 

“Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học”. 

Tuy nhiên, quy định này hiện đang có những cách hiểu khác nhau trong các trường đại học. Do đó việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường cũng gặp trở ngại. 

Vì vậy Hiệp hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo – cơ quan chủ trì soạn thảo Luật này giải thích rõ nội dung nêu trên. 

Theo quy định, hội đồng trường, hội đồng đại học (gọi chung là hội đồng trường) được quyền quyết định nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc (gọi chung là hiệu trưởng) trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Trả lời công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng Khoản 12, Điều 1 Luật Giáo dục đại học quy định về bổ nhiệm hiệu trưởng: “Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học”.

Nghĩa là hội đồng trường, hội đồng đại học (gọi chung là hội đồng trường) được quyền quyết định nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc (gọi chung là hiệu trưởng) trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường. 

Theo đó, trong phạm vi nhiệm kỳ 5 năm của hội đồng trường có thể diễn ra một hoặc nhiều hơn một lần bổ nhiệm, tái bổ nhiệm đối với một hoặc nhiều hơn một người đủ tiêu chuẩn để làm hiệu trưởng, tùy theo cách mà hội đồng trường lựa chọn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thùy Linh