Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục

13/08/2019 06:22 Công Tiến
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số: 10/2019/TT-BGDĐT quy định mới về tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó phòng giáo dục.

Cụ thể, thông tư số: 10/2019/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể ngày 30/9/2019 có quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mới về tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó phòng giáo dục có hiệu lực thi hành kể ngày 30/9/2019 (Ảnh minh họa: Công Tiến).

Cụ thể như sau: Một là, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Hai là, có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Ba là, có năng lực tham mưu cho Ủy ban dân nhân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Bốn là, có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và các cơ sở giáo dục trực thuộc.


Cực đoan mới không cho người chưa có bằng chính quy vào quy hoạch

Năm là, có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bẩy là, có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tám là, có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Tiêu chuẩn riêng đối với chức danh trưởng phòng: có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương, hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn riêng đối với chức danh phó trưởng phòng: có thời gian đảm nhiệm các chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương, công chức ngạch chuyên viên. 

Công Tiến