Sao chỉ có giáo viên Hải Phòng phải làm Phiếu nhận xét đánh giá học sinh?

04/04/2021 06:55 Sơn Quang Huyến
GDVN- Tại sao chỉ có mỗi Hải Phòng bắt giáo viên làm phiếu nhận xét, đánh giá học sinh, còn các địa phương khác không làm?

Mấy ngày gần đây, giáo viên xôn xao về chuyện “Hải Phòng đang “nóng” chuyện phiếu nhận xét, đánh giá học sinh cấp 2”.

Tại sao chỉ có mỗi Hải Phòng bắt giáo viên làm phiếu nhận xét, đánh giá học sinh, còn các địa phương khác không làm?

Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT có yêu cầu giáo viên làm phiếu đánh giá học sinh theo bộ môn không?

Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT ghi rõ: Điều 1:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau: "b) Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại:

- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.".

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 6 như sau:

"a) Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học;".

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 19 như sau:

"1. Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi - đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh thì phải thực hiện ngay sau đó.

2. Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ.”.[1]

Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân học sinh mà giáo viên Hải Phòng phải thực hiện. (Ảnh: Lã Tiến)

Như vậy, chỉ trừ các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật ra, từ năm học 2020-2021 trở đi sẽ kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với tất cả các môn học còn lại.

Tuy nhiên, Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT tuyệt đối không có cụm từ nào yêu cầu giáo viên làm phiếu đánh giá học sinh theo bộ môn.

Yêu cầu giáo viên làm Phiếu nhận xét đánh giá học sinh là giấy phép con?

Khoản 9 Điều 1 Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT ghi rõ ràng:

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1và khoản 2 Điều 19 như sau:

"1. Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi - đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh thì phải thực hiện ngay sau đó.

2. Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ.”.

Sở Giáo dục Hải Phòng lý giải về phiếu nhận xét, đánh giá học sinh cấp 2
Sở Giáo dục Hải Phòng lý giải về phiếu nhận xét, đánh giá học sinh cấp 2

Như vậy, giáo viên phải trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, không có quy định giáo viên phải ghi nhận xét trên phiếu đánh giá học sinh.

Mặt khác, Điều 21 Thông tư Số 32/2020/TT-BGDDT ghi rõ: Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm:

1. Đối với nhà trường:

a) Sổ đăng bộ.

b) Học bạ học sinh.

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).[2]

Tuyệt đối không có cái gọi là “phiếu đánh giá học sinh” trong hồ sơ nhà trường cũng như hồ sơ giáo viên như yêu cầu của Hải Phòng.

Phiếu đánh giá học sinh theo bộ môn chỉ làm khổ cả trò và thầy, thực ra không có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.

Vì vậy, không nên “đẻ thêm những giấy phép con” hành giáo viên, không có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-190228-d1.html

[2]https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt-190977-d1.html

Sơn Quang Huyến