Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu học sinh nghỉ học là không thu học phí

28/02/2020 00:58 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, học sinh không đi học đợt này là trường không được thu tiền học phí.

Ngày 27/2/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 642/GDĐT-KHTC, về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid -19 của ngành giáo dục và đào tạo.

Theo đó, căn cứ vào điều 13, chương IV của Nghị định 86/2015/ND0-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ: “Thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hay cả năm học.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu học sinh không đi học là không thu học phí (ảnh minh họa: VTV)

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên các khóa ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức số học phí quy định cho khóa học, nếu thu theo năm học.

Với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Như vậy, về nguyên tắc chung, các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học, không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Việt Dũng