Thêm một trường đại học sáp nhập vào đại học vùng

23/09/2020 06:08 AN NGUYÊN
GDVN- Việc xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân về “đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng”.

Năm 2023, Trường Đại học Quảng Nam sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Đà Nẵng. Ảnh: AN

Theo đó, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các địa phương lân cận.

Tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, Trường Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển nhà trường trong giai đoạn đến.

Bộ trưởng yêu cầu không vội vàng giải thể, sáp nhập các trường sư phạm
Bộ trưởng yêu cầu không vội vàng giải thể, sáp nhập các trường sư phạm

Việc xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại công văn ngày 13/3/2020.

Do đó, tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng trong đề án chia thành hai giai đoạn gồm: trước và sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu nhà trường tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng một cách khẩn trương.

Trong đó chú ý một số nội dung như: sắp xếp lại các chương, mục cho hợp lý, làm rõ lý do, tính cấp thiết và tính hiệu quả của đề án;

Phương án bàn giao về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản… thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; làm rõ hơn giải pháp tư tưởng, tạo sự đồng thuận cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Giao Trường Đại học Quảng Nam hoàn thiện đề án, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến chính thức về đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng trước ngày 15/10/2020.

Khi có ý kiến của Đại học Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Phấn đấu tiến độ hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, trường Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Quan điểm của Bộ trưởng Nhạ về sáp nhập trường
Quan điểm của Bộ trưởng Nhạ về sáp nhập trường

Ngoài ra, nhà trường cần tập trung cho công tác tuyển sinh, triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng tuyển sinh khó khăn hiện nay.

Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quan tâm, đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường trong điều kiện chưa chuyển giao, vẫn còn trực thuộc tỉnh Quảng Nam như hiện nay.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, thẩm định cơ sở pháp lý, thực tiễn, tính cần thiết của đề án thành lập trường phổ thông nhiều cấp học trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam.

Về đề nghị của Trường Đại học Quảng Nam tạo điều kiện tham gia đào tạo, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019 thì tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tham mưu, ưu tiên cho Trường Đại học Quảng Nam thực hiện công tác đào tạo, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên của tỉnh theo kế hoạch.

AN NGUYÊN