Trường Cao đẳng không vì lợi nhuận sẽ được miễn thuế, giảm thuế

30/01/2015 06:37 Phương Thảo
(GDVN) - Trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận và các trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận được ưu đãi thuế, miễn thuế.

Đây là một trong những quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng mới được Bộ GD&ĐT ban hành. 

Theo đó, các trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận và các trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng các chính sách hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên; được ưu đãi thuế, miễn thuế và giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế; được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất, được ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư, đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với những lĩnh vực mà trường có thế mạnh.

Cũng trong quy định, trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận không tổ chức đại hội đồng cổ đông. 

Hội đồng quản trị không quá 15 người 

Điều lệ cũng nêu rõ, Hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho quyền sở hữu chung của cộng đồng nhà trường, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà trường.

Hội đồng quản trị sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn như thông qua quy chế tài chính nội bộ và các quy chế, quy định nội bộ khác của nhà trường, bao gồm cả quy định về tiêu chuẩn, việc lựa chọn thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường trên cơ sở phù hợp với quy định chung của pháp luật. Thông qua báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính hàng năm của nhà trường.

Ảnh minh họa. Website Trường Cao đẳng Asean.

Điều lệ cũng quy định, hàng năm Hội đồng quản trị tổ chức họp đại hội toàn trường; tạo điều kiện để đại hội toàn trường thực hiện các nhiệm vụ; duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội toàn trường; báo cáo trước đại hội toàn trường về kết quả hoạt động của nhà trường.

Hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có tổng số thành viên là số lẻ với số lượng không quá 15 thành viên. Thành phần của hội đồng quản trị, trong đó đại diện cho các thành viên góp vốn chiếm không quá 20% tổng số thành viên của hội đồng quản trị. 

Chủ tịch nước: Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu

(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh về chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn thấp so với yêu cầu.

Thành viên góp vốn của trường Cao đẳng không vì lợi nhuận sẽ có quyền tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của đại hội toàn trường và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.

Được chia lợi tức hàng năm theo tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ, với mức quy định (nếu có) tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường nhưng không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ  trong cùng thời kỳ.

Cũng theo đó, để được công nhận là Trường Cao đẳng không vì lợi nhuận, các Trường Cao đẳng tư thục thành lập mới,ngoài hồ sơ xin thành lập trường cao đẳng theo quy định, trường cao đẳng tư thục cần minh chứng về tài sản chung hợp nhất không phân chia đầu tiên của nhà trường khi thành lập (nếu có).

Có văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là thành viên góp vốn xây dựng trường (nếu có) về việc nhận lợi tức và văn bản cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của nhà trường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Với trường cao đẳng tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, cần có tờ trình đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà trường; cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của nhà trường theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Nữ hiệu trưởng Trường Cao đẳng không quá 70 tuổi

Cũng theo Điều lệ quy định về tiêu chí hiệu trưởng Trường Cao đẳng. Theo đó, hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu. Nếu Trường Cao đẳng tư thục mời người chưa phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường về làm hiệu trưởng thì sau khi được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định công nhận, hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường. 

Độ tuổi giữ chức vụ hiệu trưởng đối với trường cao đẳng tư thục là không quá 75 đối với nam và không quá 70 đối với nữ.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng tư thục do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý; được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định công nhận; có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị và có thể được bầu, công nhận lại theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Phương Thảo