Ủy ban tỉnh Bình Định xin ý kiến Bộ Giáo dục về Giấy chứng nhận nghiệp vụ

19/09/2019 06:09 Hưng Long
(GDVN) - Ủy ban tỉnh Bình Định vẫn đang chờ phản hồi của Bộ Giáo dục liên quan đến Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm của trường Cao đẳng Bình Định đã cấp.

Ngày 09/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có công văn số 5373/UBND-VX về việc tổ chức bồi dưỡng, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm tại Trường Cao đẳng Bình Định.

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của thầy Nguyễn Hồng Dương. (Ảnh: H.L)

Nội dung của công văn thể hiện, xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định tại Báo cáo số 333/BC-CĐBĐ ngày 28/8/2019 về việc tổ chức bồi dưỡng, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm;

Và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát tại báo cáo số 167/BC-UBND ngày 29/8/2019 về thực hiện Thông báo Kết luận số 180/TB-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Phòng Giáo dục huyện Phù Cát phớt lờ ý kiến của tỉnh Bình Định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan thống nhất đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp vướng mắc trong công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục;

Do sử dụng Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thay vì Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Dự thảo Công văn để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chỉ đạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.

Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là vậy, tuy nhiên, nhiều giáo viên sử dụng Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã bị  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát ra quyết định sa thải trước đó từ ngày 05/8.

Hưng Long