Hà Nội tập trung tìm giải pháp tinh giản biên chế lĩnh vực giáo dục

10/12/2022 06:36
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thành phố Hà Nội tập trung nghiên cứu các giải pháp giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục.

Thực hiện giao bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo dục năm học 2022-2023

Ngay sau khi Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 5199/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội. Trong đó, giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị theo đúng số biên chế Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân giao bổ sung biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước cho 3 đơn vị từ nguồn dự phòng.

Đặc biệt, thực hiện giao bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo dục năm học 2022-2023 (600 viên chức giáo viên tiểu học; 1.309 viên chức giáo viên trung học cơ sở; 452 viên chức giáo viên trung học phổ thông) theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tổng biên chế viên chức thành phố Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.

Hà Nội thực hiện giao bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo dục năm học 2022-2023. Ảnh: Trần Lý

Hà Nội thực hiện giao bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo dục năm học 2022-2023. Ảnh: Trần Lý

Theo đó, năm học 2022-2023, số lượng viên chức giáo viên trung học cơ sở được giao nhiều nhất, chiếm 55,4% tổng số biên chế viên chức giáo dục được giao. Điều này cũng thể hiện nhu cầu giáo viên hiện nay của thành phố đối với từng bậc học.

Việc giao chỉ tiêu biên chế được thực hiện kịp thời để các cơ quan, đơn vị chủ động tuyển dụng, bố trí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung nghiên cứu các giải pháp giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục

Thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026: Đến năm 2026, thành phố còn 106.531 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách, giảm 9.516 biên chế hưởng lương ngân sách so với số được giao năm 2022 (116.047 biên chế).

Hiện nay, cơ cấu viên chức hưởng lương ngân sách chia theo lĩnh vực gồm: giáo dục đào tạo là 97.797 viên chức (chiếm 86%); giáo dục nghề nghiệp là 1.204 viên chức (chiếm 1,1%); y tế là 9.686 viên chức (chiếm 8,5%); lĩnh vực khác là 4.999 viên chức (chiếm 4,4%).

Do đó, để giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cần tập trung nghiên cứu các giải pháp giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục, đồng nghĩa với các giải pháp nâng mức tự chủ chi thường xuyên, tiến tới tự chủ chi thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập.

Ảnh minh họa: Minh Ngọc

Ảnh minh họa: Minh Ngọc

Đây cũng là giải pháp quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của thành phố.

Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức (giảm 5%), viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (giảm 10%) giai đoạn 2022-2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 2786/UBND-SNV ngày 25/8/2022 về việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp giai đoạn 2022-2026.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Trần Lý