Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trường Đại học Luật

23/09/2022 18:40
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo đó, trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Theo đó, trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đồng thời, trường sẽ chịu sự quản lý trực tiếp từ Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý Nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được nâng cấp và phát triển thành trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: website nhà trường

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được nâng cấp và phát triển thành trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: website nhà trường

Trường Đại học Luật hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các quy định khác của pháp luật.

Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ 30/7/1976. Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Khoa hợp nhất với trường Cao đẳng Pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế của Chính phủ để hình thành nên trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội). Năm 1986, Khoa được tái lập trở lại thành đơn vị thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội - nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).

Doãn Nhàn