Sở GD điều động 156 người tham gia Ban coi kiểm tra tuyển sinh lớp 6 chuyên Ams

24/06/2022 13:12
Hồng Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đủ điều kiện và vượt qua vòng sơ tuyển để vào lớp 6 chuyên Ams

Ngày 22/6/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương ký ban hành Quyết định số 941/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Ban coi kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023.

Điều 1. Thành lập Ban coi kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023 gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 02 thư ký (có tên trong danh sách Phụ lục I kèm theo); Điểm coi kiểm tra đánh giá năng lực đặt tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam gồm: 01 Trưởng điểm; 04 phó trưởng điểm; 09 Thư ký; 124 uỷ viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra, giám sát kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật; 13 nhân viên phục vụ (có tên trong danh sách Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Ban coi kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023 có trách nhiệm tổ chức, điều hành công tác coi kiểm tra theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023. Thời gian làm việc kể từ 6h00 ngày 24/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đủ điều kiện và vượt qua vòng sơ tuyển vào lớp 6 Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh tư liệu: Vũ Phương
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đủ điều kiện và vượt qua vòng sơ tuyển vào lớp 6 Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh tư liệu: Vũ Phương

Trước đó, ngày 23/5/2022 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn số 1428/SGDĐT-QLT gửi Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022-2023. Tại mục 4 của công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đủ điều kiện và vượt qua vòng sơ tuyển. Công tác kiểm tra, đánh giá năng lực được vận dụng theo Quy chế tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại các Phụ lục 2 và Phụ lục 3 kèm theo Công văn này. [1] [2]

Vì sao tuyển sinh lớp 6 chuyên Ams lại phải "vận dụng" quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông?

Ngày 12/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn số 942/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023, trong đó Sở căn cứ vào Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019.

Như vậy, việc tuyển sinh lớp 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy chế ban hành cụ thể kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019, vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường tuyển sinh lớp 6 theo quy chế này, nhưng riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại tổ chức tuyển sinh lớp 6 cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bằng cách vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT?

Hơn nữa, tại Luật Giáo dục 2019, Điều 60. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, khoản 1. Nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, quy định:

b) Tổ chức tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác nhận hoặc cấp văn bằng chứng chỉ theo thẩm quyền.

Như vậy, tổ chức tuyển sinh (các khâu coi thi, chấm thi và duyệt kết quả) thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, sao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại đứng ra làm thay? Tổ chức tuyển sinh lớp 6 cho Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có phải thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có được thực hiện khác với quy định của Nghị quyết Trung ương Đảng và pháp luật nhà nước về trường chuyên?

Cần nhắc lại rằng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000 quy định: không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở. [3]

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu quan điểm chỉ đạo: Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay.

Cụ thể hoá chủ trương trên của Trung ương Đảng, Luật Giáo dục quy định: Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư số 20/VBHN - BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không có cấp trung học cơ sở trong trung học phổ thông chuyên.

Vậy vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6 cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong nhiều năm qua? Thiết nghĩ lãnh đạo Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 [4], Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần sớm làm rõ và giải thích rõ ràng trước công luận, để các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và pháp luật Nhà nước được thực thi nghiêm túc.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://hn-ams.edu.vn/sites/default/files/u4431/1428-sgd-qlt24.05.2022_14h14p51_signed.pdf

[2]http://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_5/1428-sgd-qlt2405202214h14p51signed_245202215.pdf

[3]https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-viii/nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-hai-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-ve-dinh-huong-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-666

[4]https://www.hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dang-bo-co-quan-so-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi-nhiem-ky-2020-2025-cm525-11369.aspx

Hồng Thủy