SV ngành GD mầm non sẽ bị buộc thôi học nếu điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8

28/09/2022 06:32
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự thảo thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non quy định rõ cách xử lý kết quả học tập theo tín chỉ và theo niên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải dự thảo Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Trong dự thảo quy định rõ cách xử lý kết quả học tập theo tín chỉ và theo niên chế.

Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ

Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

Thứ nhất, tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ;

Thứ hai, điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

Thứ ba, điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba.

Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo;

Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định.

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể:

Thứ nhất, việc lựa chọn áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập, giới hạn số lần hoặc mức cảnh báo học tập nhưng không vượt quá 2 lần cảnh báo liên tiếp;

Thứ hai, quy trình, thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên;

Thứ ba, việc bảo lưu kết quả học tập đã tích luỹ trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học.

SV ngành GD mầm non sẽ bị buộc thôi học nếu điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8 ảnh 1

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Xử lý kết quả học tập theo niên chế

Cuối mỗi năm học, sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường và được học tiếp lên năm học sau nếu đạt cả hai điều kiện sau:

Điểm trung bình năm học đạt từ 1,0 trở lên đối với năm học thứ nhất, từ 1,2 trở lên đối với năm thứ hai và từ 1,4 đối với năm thứ ba;

Số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa không vượt quá 16.

Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

Điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8;

Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 sau 2 năm học, dưới 1,4 sau 3 năm học;

Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định.

Sinh viên không thuộc diện học tiếp hoặc thôi học được xếp lớp học cùng khoá sau để cải thiện kết quả học tập.

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể:

Việc lựa chọn áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập tương tự quy định đối với đào tạo theo tín chỉ;

Quy trình, thủ tục cảnh báo học tập (nếu có), buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên;

Việc bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học.

Dự thảo lấy ý kiến từ nay đến ngày 21/11/2022.

Trần Lý