Đồng nghiệp ơi, xin hãy tự trọng!

Đồng nghiệp ơi, xin hãy tự trọng!
(GDVN) - Học sinh sẽ nghĩ gì khi thầy cô, những người hàng ngày đang dạy chúng biết sống trung thực, ngay thẳng lại là người sống giả dối?