Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục

26/02/2021 06:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học hệ tư thục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ cho giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục năm 2019.

Theo đó, Sở này đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học hệ tư thục và trường công lập tự chủ, sẽ tạo công bằng xã hội trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường, bình đẳng cho tất cả học sinh tiểu học.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục (ảnh minh họa: P.L)

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục (ảnh minh họa: P.L)

Việc này sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội, giúp giảm áp lực tài chính với các gia đình, từng bước giảm áp lực sĩ số học sinh ở các trường công lập, làm giảm gánh nặng của ngân sách Nhà nước đầu tư vào hệ thống trường công.

Qua đó, khuyến khích những nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

Đối tượng được hỗ trợ nằm trong đề xuất này, bao gồm: Học sinh tiểu học có cư trú thực tế trên địa bàn thành phố (bao gồm cả thường trú và tạm trú), học tại các cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục công lập bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bắt đầu thực hiện, dự kiến từ năm học 2021 – 2022. Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến sẽ trích từ ngân sách thành phố.

Ngoài ra, Sở này cũng đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ bù tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với giáo dục tiểu học.

Đối tượng được hỗ trợ: Học sinh tiểu học công lập trên địa bàn thành phố học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mức hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chính sách, căn cứ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ học phí: Bằng mức cấp bù tiền miễn giảm tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học tại văn bản 5846/UBND-VX ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quy định mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học là 70.000 đồng/học sinh/tháng, có điều chỉnh theo mức lương cơ bản hàng năm.

Việt Dũng