Môn Lịch sử long đong, vì đâu nên nỗi?

Môn Lịch sử long đong, vì đâu nên nỗi?
GDVN- Dự thảo Chương trình tổng thể từng ghép Lịch sử với 2 phân môn khác là Đạo đức – Công dân và Quốc phòng – An ninh thành môn bắt buộc Công dân với Tổ quốc.