Từ tháng 8, chính sách về Chương trình xoá mù chữ có hiệu lực

02/08/2022 06:58
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.

Tháng 8/2022, một chính sách về giáo dục bắt đầu có hiệu lực liên quan đến quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.

Cụ thể, quy định này được ban hành kèm thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022.

Thông tư áp dụng đối với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an quản lí và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Theo quy định tại thông tư, phương pháp đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ bao gồm đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số.

Trong một kì học, mỗi môn học có bốn bài kiểm tra định kì tại các thời điểm phù hợp với tiến độ thực hiện chương trình, trong đó có ba bài kiểm tra trong kì học và một bài kiểm tra cuối kì học. Điểm kiểm tra cuối kì học được tính hệ số 2, các điểm kiểm tra trong kì học được tính hệ số 1.

Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo ba mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành. Cụ thể như sau:

Hoàn thành tốt: Những học viên có kết quả đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học đạt mức hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức tốt; điểm trung bình môn học của từng môn học đạt 7,0 điểm trở lên;

Hoàn thành: Những học viên có kết quả đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học đạt mức hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức đạt; điểm trung bình môn học của từng môn học đạt 5,0 điểm trở lên;

Chưa hoàn thành: Những học viên không thuộc các đối tượng trên.

Học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 là học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ 3 ở một trong hai mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành.

Học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 là học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ 5 ở một trong hai mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành.

Học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 được xét vào học tiếp chương trình trung học cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2022 và thay thế quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Đối với học viên học theo Chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 trước khi thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện đánh giá theo quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT cho đến hết kì học đang học.

Đối với các học viên đang học theo Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ ban hành kèm theo quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT.

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới đó.

Trần Lý