Chất lượng tăng trưởng liên tục cải thiện

Chất lượng tăng trưởng liên tục cải thiện
(GDVN) - Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới, chất lượng tăng trưởng cũng tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua nhiều chỉ số