Xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia

23/04/2021 11:12
Theo Dangcongsan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quyết định số 145-QĐ/TW xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện; cơ cấu tổ chức thể hiện được sắc thái, bản chất, đặc trưng của Học viện.

Đó là khẳng định của Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW (Quyết định số 145) ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra ngày 22/4, tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu.

Theo Quyết định số 145, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị tại Học viện Trung tâm

Quang cảnh hội nghị tại Học viện Trung tâm

Học viện có 33 đơn vị trực thuộc gồm: 10 vụ, đơn vị chức năng; 18 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản; 05 học viện trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Học viện tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với chủ trương giảm cấp trung gian, cấp phòng ban, không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ; tăng cường nhân lực các chuyên ngành khoa học lý luận chính trị.

Số phòng, ban tại Học viện Trung tâm, giảm từ 134 đơn vị xuống còn 16 đơn vị; số lượng khoa, ban, phòng tại các Học viện trực thuộc giảm từ 123 đơn vị xuống còn 112 đơn vị.

Sau 2,5 năm thực hiện Quyết định, về cơ bản, các mặt công tác của Học viện đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực của Học viện cho quá trình phát triển.

Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức và bồi dưỡng theo chức danh.

Các chuyên đề, bài giảng được bổ sung kịp thời các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước.

Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp, phát huy được trí tuệ tổng hợp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của Học viện.

Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã tổ chức nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo chắt lọc, kiến nghị thể hiện tiếng nói, quan điểm và đóng góp của Học viện, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, hoan nghênh, đánh giá cao và góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời, sát hợp với tình hình diễn biến của thực tiễn đất nước.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu

Từ năm 2018 đến nay, Học viện đã tích cực, chủ động chắt lọc kết quả nghiên cứu, xây dựng hơn 40 báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức xây dựng hàng chục bản báo cáo kiến nghị cho ban, bộ, ngành, địa phương, v.v..

Đối với công tác các trường chính trị, trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Bộ Chính trị giao trong Quyết định số 145, Học viện đã tiến hành đổi mới đồng bộ công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại”; tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, hướng dẫn các trường chính trị thực hiện các quy chế, quy định của Học viện liên quan trực tiếp đến chuyên môn.

Học viện đặc biệt quan tâm phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện công tác trường chính trị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc một cách quyết liệt các trường chính trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn và thống nhất quản lý tốt việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; chú trọng hoàn thiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhiều trường có chuyển biến rõ nét.

Phát biểu tham luận, các ý kiến đều khẳng định tính đúng đắn, phù hợp, cần thiết của Quyết định số 145, tạo điều kiện thuận lợi cho Học viện phát triển; đồng thời đề nghị, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong điều kiện không được tăng biên chế chung, Học viện cần có phương án phân bổ biên chế của Học viện Trung tâm và các học viện trực thuộc.

Việc xác định vị trí việc làm đã và đang được thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa thực sự xác định rõ nội dung công việc, việc làm ở từng vị trí cụ thể, nhất là ở khối các đơn vị chức năng.

Một số ý kiến đề nghị cần được vận dụng cơ chế đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề nghị ban hành quy định về việc giảng viên lý luận chính trị của các cơ sở đào tạo trong cả nước phải tốt nghiệp khoá đào tạo giảng viên lý luận chính trị tại Học viện; đầu tư về cơ sở vật chất tương xứng với vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của Học viện...

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Quyết định 145-QĐ/TW xác định rõ Học viện là đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư – đây là điểm mới xuyên suốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện so với các quyết định trước đây; xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện; cơ cấu tổ chức hiện nay thể hiện được sắc thái, bản chất, đặc trưng của Học viện – trường Đảng Trung ương.

Đồng tình các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc triển khai thực hiện Quyết định 145 khẳng định chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Thời gian tới, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thực hiện phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống; chủ động, tích cực vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III của Học viện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quyết định số 145 trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với chủ trương không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tới năm 2030 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong điều kiện mới.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ; xây dựng quy định về trách nhiệm, lộ trình cụ thể đào tạo giảng viên trẻ đối với các viện chuyên ngành. Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách khoa học, chuyên sâu, kịp thời, bám sát đặc thù của Học viện.

Tăng cường luân chuyển, biệt phái, cử đi nghiên cứu thực tế để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường nhân lực các chuyên ngành khoa học lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện điều chỉnh biên chế của Học viện Trung tâm và các Học viện trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ được giao cũng như triển khai có hiệu quả đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng Đề án "Xây dựng Chiến lược cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2045".

Theo Dangcongsan.vn