Phê duyệt 44 sách giáo khoa lớp 10

Phê duyệt 44 sách giáo khoa lớp 10
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.