Cách chuyển xếp lương mới giáo viên từ tháng 3/2021, Cục Nhà giáo hướng dẫn

28/02/2021 06:42
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên trung học cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trung học cơ sở công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2021.

Vừa nghiên cứu Thông tư 03 kết hợp với tìm hiểu Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức tại mục II khoản 1 và bảng lương năm 2004, một giáo viên trung học cơ sở giảng dạy môn Toán có gửi băn khoăn về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng:

Khi chuyển xếp lương vào hạng II chức danh nghề nghiệp mới (hạng II mới mã số V.07.04.31) thì không biết hệ số lương cụ thể khi được chuyển sẽ như thế nào?”.

Ví dụ: Trước năm 2015 những giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm (học đại học chính quy) khi hết thời gian tập sự họ được xếp là giáo viên trung học cơ sở hạng II mã số V. 07.04.11.

Đến thời điểm hiện tại những giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn ở điều 4 Thông tư 03, đạt luôn tiêu chuẩn giữ hạng II 9 năm và hiện đang có hệ số lương 3,33 thì họ sẽ được chuyển sang hạng II mới mã số V.07.04.31 với hệ số lương từ 4,00 đến 6,38.

Tiếp tục căn cứ vào mục II khoản 1 của Thông tư 02/2007 TT-BNV về cách chuyển xếp lương thì những giáo viên này sẽ được chuyển từ hệ số 3,33 lên 4,00.

Cách hiểu như trên có đúng hay không? Nếu sai xin tư vấn cách xếp lương như thế nào cho đúng trong trường hợp này (hệ số lương 3,33; đáp ứng được các tiêu chuẩn ở điều 4; giữ hạng II 9 năm).

Cách chuyển xếp lương mới giáo viên từ tháng 3/2021, Cục Nhà giáo hướng dẫn ảnh 1

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ, chuyển câu hỏi này tới Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì được cho biết:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021).

Khi Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên trung học cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư.

Theo đó, giáo viên trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được áp dụng hệ số lương của loại viên chức tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp đó và việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thùy Linh