Công bố dự thảo 25 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/11/2021 06:18
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo đưa ra bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học với 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí.

Cụ thể, nội dung bảo đảm chất lượng về chiến lược gồm 8 tiêu chuẩn: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa (5 tiêu chí); Quản trị (4 tiêu chí); Lãnh đạo và quản lý (4 tiêu chí); Quản trị chiến lược (4 tiêu chí); Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng (4 tiêu chí); Quản lý nguồn nhân lực (7 tiêu chí); Quản lý tài chính và cơ sở vật chất (5 tiêu chí); Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại (4 tiêu chí).

Nội dung bảo đảm chất lượng về hệ thống có 4 tiêu chuẩn, gồm: Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (6 tiêu chí); Tự đánh giá và đánh giá ngoài (4 tiêu chí); Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng bên trong (4 tiêu chí); Nâng cao chất lượng (5 tiêu chí).

Bảo đảm chất lượng về thực hiện chức năng gồm 9 tiêu chuẩn: Tuyển sinh và nhập học (5 tiêu chí); Thiết kế và rà soát chương trình dạy học (5 tiêu chí); Giảng dạy và học tập (5 tiêu chí); Đánh giá người học (4 tiêu chí); Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học (4 tiêu chí); Quản lý nghiên cứu khoa học (4 tiêu chí); Quản lý tài sản trí tuệ (4 tiêu chí); Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học (4 tiêu chí); Kết nối và phục vụ cộng đồng (4 tiêu chí).

Về kết quả hoạt động có 4 tiêu chuẩn: Kết quả đào tạo (4 tiêu chí); Kết quả nghiên cứu khoa học (6 tiêu chí); Kết quả phục vụ cộng đồng (4 tiêu chí); Kết quả tài chính và thị trường (2 tiêu chí).

Ảnh minh họa: T.L

Ảnh minh họa: T.L

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để đánh giá và công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục.

Các tổ chức, cá nhân khác có thể dựa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với cơ sở giáo dục mà họ quan tâm.

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, xác định mức độ tự chủ; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Các cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng theo quy định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 26/12/2021.

Thùy Linh